In English   По-русски   

Amžiną atilsį Ipolito Židonio atminimo tinklapis [1938-06-07...2021-01-06]

Vardas pavardė: Ipolitas Židonis

Mokslinis laipsnis: daktaras

Pedagoginis vardas: profesorius

Adresas: Tėviškės g. 51, LT-39309 Meškalaukis

El. paštas: saulius[taškas]zidonis[eta]gmail[taškas]com

Telefonas: mob. (+370~699) 89150

Pagrindinės tyrimų kryptys: statybinių konstrukcijų deformacijų įtempių būvio tyrimas, betarpiškai atsižvelgiant į tikrąsias medžiagų savybes

Photo of Ipolitas Židonis

     Ipolitas Židonis, 2005m.
   [1938-06-07...2021-01-06]

© Ipolitas Židonis 2005-2021 © Saulius Židonis 2022 Atnaujinta: 2022 09 16 administruoja sūnus Saulius Židonis


Židonis I. 2019. ZI metodikos ir ZI metodo a p ž v a l g a. 10 p. [.pdf, ~0.5MB]

Židonis I. 2019. ZI metodikos ir ZI metodo pristatymas. 94 skaidrės. [.pptx, ~5MB]

Trumpa informacija apie Ip.Židonio mokslinę veiklą [.pdf, ~0.8MB]


Monografijos:

Monografijos lietuviškas internetinis variantas, ISBN 978-609-481-010-7:
Ipolitas Židonis. ZI metodas ir jo panaudojimas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti. Monografija.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, 556 p.

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

Monografiją galima pasiekti adresu (prieiga per internetą):
http://eia.libis.lt/show.php?item=zi_metodas_ir_jo_pan 1 pdf failas (557 p.)

Židonis I. ZI metodas ir jo taikymas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų 
būvio parametrams apskaičiuoti. Klaipėdos universitetas. 2018.

Monograph (monografijos angliškas variantas):
Židonis I. The ZI method and its application for the calculation of stress-strain parameters of structural members. Monograph.-Klaipėda University: Sciendo, 2018, 564 p.

Židonis I.  The ZI method and its application for the calculation of stress-strain parameters of structural members. Klaipėda University. 2018.

Tarptautinėje leidykloje paskelbtą monografijos angliško varianto spausdintą (popierinę) ISBN 978-3-11-062778-7 arba elektroninę ISBN 978-3-11-062781-7 versiją galima nusipirkti adresu https://www.amazon.com/Application-Calculating-Stress-strain-Parameters-Structural/dp/3110627787


Židonis I. ZI metodas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti. Šiaulių universitetas. –Vilnius: UAB „BMK Leidykla“, 2015. 418 p.

Židonis I. ZI metodas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų 
būvio parametrams apskaičiuoti. Šiaulių universitetas. –Vilnius.

Monografiją platina autoriaus sūnus Saulius


Mokomosios knygos:

2. I.Židonis. Lenkiamų elementų stiprumo statmename pjūvyje apskaičiavimo metodas, kai įtempių diagrama yra kreivinė: Mokomoji knyga. Šiauliai, 2013. 44 p. (2 aut. lankai). [.pdf, ~0.3 MB]

1. V.Venckevičius, I.Židonis. Pastatų perdangos su surenkamosiomis gelžbetoninėmis kiaurymėtosiomis plokštėmis. -Šiaulių universiteto statybos inžinerijos katedra. -Šiauliai: 2007, 70 p. [.pdf, ~8 MB]Moksliniai straipsniai:

76.Michail SAMOFALOV, Ipolitas ŽIDONIS. 2021. Investigation of Mechanical State of Reinforced Beams with Cracks by the ZI Method: Algorithm and Calculation Results. ISSN 1392–1207. MECHANIKA. 2021 Volume 27(2): 159–167 (anglų k.).
https://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/26836
Parsisiųsti straipsnio PDF bylą

75.Židonis I. 2019. Curvilinear stress-strain relationship for concrete of EN-2 regulation in the ZI Method and the calculation of beam strength (EN-2 reglamento kreivinė betono įtempių-deformacijų tarpusavio priklausomybė ZI metodikoje ir sijų stiprumo apskaičiavimas). ISSN 1392-1207. Mechanika. Volume 25(5): 341-349.

74.Židonis I. 2018. Apie metodą įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti lenkimo momentų ir ašinių jėgų veikiamų konstrukcinių elementų statmenuose pjūviuose. Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, Nr.8, p.10-23.

73.I.Židonis, The third equilibrium equation for forces of flexural member cross-section (Trečioji lenkiamų elementų skerspjūvio jėgų pusiausvyros lygtis), Mechanika 2014, 20(2): 127-134 (anglų k.).

72.Židonis I. Strength calculation method for cross-section of reinforced concrete flexural member using curvilinear concrete stress diagram of EN-2 (Metodas lenkiamų gelžbetoninių elementų stiprumui skerspjūvyje apskaičiuoti pagal kreivinę EN-2 betono įtempių diagramą). - 11th International conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques. MBMST 2013, Procedia Engineering 57 (2013), p. 1309-1318. (anglų k.).

71.Kovaitis V.; Užgrindis T.; Židonis I. Įtempių-deformacijų būvio parametrų apskaičiavimas lenkiamų gelžbetoninių elementų stačiakampiame skerspjūvyje pagal EN-2 kreivinę betono įtempių diagramą. Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776.-Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2013, Nr.1 (39), p. 159-167.

70.Židonis I. Praktiškas metodas sijinių elementų su lentynomis ir su plyšiais arba be jų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti.-Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, Nr.7, p. 7-22.

69.Tankūnas M., Urbonas V., Židonis I. Sijų stiprumo statmename pjūvyje apskaičiavimas pagal kreivinę euronormų gniuždomo betono įtempių diagramą. Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776.-Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012, Nr.3 (36), p. 140-148.

68.Жидонис И. Упрощенный учет полок при прямом расчете параметров напряженно-деформированного состояния по нормальным сечениям стержневых элементов (Supaprastintas lentynų įvertinimas tiesiogiai apskaičiuojant strypinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrus statmenuose pjūviuose).-Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, Nr.6, p.29-40 (rusų k.).

67.Židonis I. Supaprastintas metodas strypinių stačiakampio skerspjūvio elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti.-Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, Nr.6, p.17-28.

66.Židonis I. Alternative method for the direct calculation of stress-strain state parameters in cross-sections of beam type members (Alternatyvus metodas sijinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti). -The 10th International conference. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Selected papers. Edited by P.Vainiūnas and E.K.Zavadskas. May 19-21, 2010, Vilnius, Lithuania. -Vilnius: Technika, 2010.-Vol II, p.826-835 (anglų k.).

65.Židonis I. Estimation of account the flanges in the direct calculation of stress-strain state parameters at normal sections of structural members (Lentynų įvertinimas tiesiogiai apskaičiuojant įtempių-deformacijų būvio parametrus konstrukcinių elementų statmenuose pjūviuose). -Mechanika, ISSN 1392-1207.-Kaunas: Technologija, 2010, No 1(81), p.13-19 (anglų k.).

64.Židonis I. Method for a direct calculation of stress-strain state parameters at normal right-angled sections of structural members given curvilinear stress diagrams (Metodas strypinių stačiakampio skerspjūvio elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti pagal kreivines įtempių diagramas). -Mechanika, ISSN 1392-1207.-Kaunas: Technologija, 2009, No 3(77), p.27-33 (anglų k.).

63.Židonis I. Alternative method for the calculation of stress-strain state parameters in normal sections of structural members (Alternatyvus metodas strypinių elementų įtempių-deformacijų būviui normaliniuose pjūviuose apskaičiuoti).-Mechanika, ISSN 1392-1207.-Kaunas: Technologija, 2007, No 5(67), p.24-32 (anglų k.).

62.Židonis I. A simple-to-integrate formula of stress as a function of strain in conrete and its description procedure (Lengvai integruojama betono deformacijų ir įtempių tarpusavio priklausomybė ir jos aprašymo metodika). -Mechanika, ISSN 1392-1207.-Kaunas: Technologija, 2007, No4(66), p.23-30 (anglų k.).

61.Židonis I. Method for calculation of stress-strain state parameters in normal sections of structural members (Metodas strypinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams normaliniuose pjūviuose apskaičiuoti).-The 9th International conference. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Selected papers. ISBN 978-9955-28-199-3 (Vol. 2), ISBN 978-9955-28-201-3 (3 volumes) Edited by M.J.Skibniewski, P.Vainiūnas and E.K.Zavadskas. May 16-18, 2007.-Vilnius: Technika, 2007.-Vol II, p.841-850 (anglų k.).

60.Židonis I. A Method of calculation of parameters of stress-strain state in structural components at normal sections (Metodas įtempių-deformacijų būvio parametrams strypinių elementų normaliniuose pjūviuose apskaičiuoti).-Modern Building Materials, Structures and Techniques: Abstracts of the 9 th international conference held in Vilnius on May 16-18, 2007 (full paper on enclosed CD-ROM, 10 p.), ISBN 978-9955-28-131-3.-Vilnius: Technika, 2007, p.366-367 (anglų k.).

59.Židonis I. A method of calculation of parameters of stress-strain state in structural components at normal sections (Metodas įtempių-deformacijų būvio parametrams strypinių elementų normaliniuose pjūviuose apskaičiuoti).-Modern Building Materials, Structures and Techniques. Papers of the 9th International conference, held on May 16-18, 2007. ISBN 978-9955-28-131-3.-Vilnius: Technika, 2007.-p.1-10. (Elektroninis išteklius CD-ROM, anglų k.).

58.Židonis I., Venckevičius V. Simplified variant of easily integratable stress-strain relationship for concrete (Lengvai integruojamos betono įtempių-deformacijų priklausomybės supaprastintas variantas).-Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, Nr.4, p.71-77 (anglų k.).

57.Židonis I. Lengvai integruojama priklausomybė tarp betono deformacijų ir įtempių.-Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006, Nr.3, p.74-80.

56.Židonis I. Lengvai integruojama betono įtempių priklausomybės nuo deformacijų formulė.-Respublikinės konferencijos “Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę”, įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, ISBN 9986-05-984-4.-Vilnius: Technika, 2006, p.105-112.

55.Venckevičius V., Lukoševičius K., Židonis I. Defektinių gelžbetoninių briaunuotų stogo plokščių atnaujinimas ir sauga.-Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822-0754.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, Nr.2, p.174-182.

54.Жидонис И. Расчет параметров деформированного состояния рациональных железобетонных балок (Racionalių gelžbetoninių sijų deformuoto būvio parametrų skaičiavimas).-Железобетонные конструкции (Gelžbetoninės konstrukcijos), 17.-Vilnius: Technika, 1995, p.23-33 (rusų k.).

53.Жидонис И.Ю. Вариант расчета деформаций железобетонных элементов (Gelžbetoninių elementų deformacijų skaičiavimo variantas).-Железобетонные конструкции: Деформативность бетона и железобетона (Gelžbetoninės konstrukcijos: Betono ir gelžbetonio deformatyvumas), 16.-Vilnius, 1989, p.49-57 (rusų k.).

52.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю. Об определении напряженно-деформированного состояния изгибаемых железобетонных элементов по параметрам нормальных трещин при криволинейной диаграмме напряжений бетона сжатой зоны (Lenkiamų gelžbetoninių elementų įtempių-deformacijų būvio nustatymo pagal normalinių plyšių parametrus klausimu, kai gniuždomos zonos betono įtempių diagrama kreivalinijinė).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 2318-Ли-89.-8 с. (rusų k.).

51.Židonis I., Židonis A. Ištirti įvairių faktorių įtaką strypinių gelžbetoninių elementų deformacijų įtempimų būviui, atsižvelgiant į tikrąsias medžiagų savybes: Mokslinio tyrimo ataskaita. Valst.reg. Nr.01860068423.-Kaunas, 1988.-21 p.

50.Židonis I., Špokas A., Roličius J. Ištirti gamybos racionalumo didinimo galimybes Šiaulių gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje: Mokslinio tyrimo galutinė ataskaita. Sutartis P-4781. Valst. reg. Nr. 01860069963.-Šiauliai, 1988.-70 p.

49.Жидонис И.Ю. Аппроксимация опытных диаграмм растяжения твердых арматурных сталей (Kietųjų armatūrinių plienų tempimo eksperimentinių diagramų aproksimavimas).-Материалы республиканской конференции ”Развитие технических наук в республике, пути и способы изпользования их резyльтатов“. Сопротивление материалов (Technikos mokslų plėtojimo respublikoje ir jų rezultatų panaudojimo būdų ir priemonių konferencijos medžiaga. Medžiagų atsparumas).-Vilnius, 1988, p.41-43 (rusų k.).

48.Жидонис И.Ю. Расчет напряженно-деформированного состояния железобетонных балок в сечениях по нормальным трещинам (Gelžbetoninių sijų deformacijų-įtempimų būvio skaičiavimas pjūviuose ties normaliniais plyšiais).-Железобетонные конструкции: Трещиностойкость железобетонных конструкций (Gelžbetoninės konstrukcijos: Gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas pleišėjimui), 15.-Vilnius, 1987, p.42-49 (rusų k.).

47.Židonis I., Špokas A., Lindišas L. ir kt. Užpildų, cemento ir armatūros panaudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių GKG: Mokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis P-3960. Valst. reg. Nr.81068713.-Šiauliai, 1986.-85 p.

46.Жидонис И.Ю. Вариант расчета прочности по нормальным сечениям железобетонных балок (Gelžbetoninių sijų stiprumo normaliniuose pjūviuose skaičiavimo variantas).-Железобетонные конструкции: Оценка прочности бетона и железобетона (Gelžbetoninės konstrukcijos: Betono ir gelžbetonio stiprumo įvertinimas), 14.-Vilnius, 1985, p.64-70 (rusų k.).

45.Жидонис И., Ругенюс А. Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов: Отчет научно-исследовательской работы (Gelžbetoninių elementų įtempių-deformacijų būvio tyrimas: Mokslinio tyrimo darbo ataskaita).-Шяуляй: КПИ, 1984.-111 с. (rusų k.).

44.Židonis I., Lindišas L. Konstrukcijų ir darbo sąlygų tyrimas Vakarų Lietuvos hidrogeologinėje ekspedicijoje ir naftos žvalgybos ekspedicijos Gargždų gamybinėje bazėje: Мokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis P-3976. Valst. reg. Nr. 81068674.-Šiauliai, 1984.-183 p.

43.Жидонис И.Ю., Шлежевичюс К.В., Линдишас Л.Т. Плоское напряженное состояние на участках балок между трещинами (Plokščias įtempių būvis sijų tarp plyšių ruožuose).-Материалы республиканской конференции ”Интенсификация производства, разработка новых технологий, изделий и материалов“. Сопротивление материалов (Gamybos intensyvinimo, naujų technologijų, gaminių ir medžiagų kūrimo respublikinės konferencijos medžiaga. Medžiagų atsparumas).-Vilnius, 1984, p.28-29 (rusų k.).

42.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю. Исследование высоты нормальных трещин в железобетонных балках с различной растянутой зоной (Gelžbetoninių sijų su įvairia tempiama zona normalinių plyšių aukščio tyrimas).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 1246/III-Д 84.-7 с. (rusų k.).

41.Жидонис И.Ю. Совершенствование расчета момента трещинообразования железобетонных балок (Gelžbetoninių sijų plyšimo momento skaičiavimo tobulinimas).-Железобетонные конструкции: Совершенствование железобетонных конструкций (Gelžbetoninės konstrukcijos: Gelžbetoninių konstrukcijų tobulinimas), 13.-Vilnius, 1984, p.88-93 (rusų k.).

40.Pelikša M., Židonis I., Rugienius A. ir kt. Gelžbetoninių konstrukcijų sustiprinimas bei druskos rūgšties panaudojimo technologinės linijos sukūrimas: Мokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis Р-4140.-Šiauliai, 1983.-26 p.

39.Жидонис И.Ю. Методика построения способа расчета прочности бетонных балок (Betoninių sijų stiprumo skaičiavimo būdo sudarymo metodika).-Механическая технология: Механика материалов (Mechaninė technologija: Medžiagų mechanika), XII.-Vilnius, 1982, p.113-122 (rusų k.).

38.Жидонис И.Ю. Расчет напряженно-деформированного состояния бетонных балок при криволинейных диаграммах напряжений (Betoninių sijų įtempių-deformacijų būvio skaičiavimas esant kreivalinijinėms įtempių diagramoms).-Материалы конференции ”Перспективы развития технических наук и использования их результатов“. Сопротивление материалов (Technikos mokslų plėtojimo ir jų rezultatų panaudojimo perspektyvų konferencijos medžiaga. Medžiagų atsparumas).-Vilnius, 1982, p.46-47 (rusų k.).

37.Pelikša M., Židonis I., Rugienius A. ir kt. Pastato konstrukcijų būklės tyrimas ir rūgščiai atsparaus rezervuaro įrengimas: Мokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis Nr. 3863. Valst. reg. Nr. 80074516.-Šiauliai, 1981.-48 p.

36.Šleževičius K., Židonis I., Lindišas L. ir kt. Statybinių konstrukcijų tyrimas: Mokslinio tyrimo ataskaita.-Kaunas, 1981.-80 p.

35.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю., Йокубайтис В.И. Использование статистической взаимосвязи параметров нормальных трещин при расчете кривизны балок (Normalinių plyšių parametrų statistinės tarpusavio priklausomybės panaudojimas skaičiuojant sijų kreivumą).-Железобетонные конструкции: Оптимизация и надежность железобетонных конструкций (Gelžbetoninės konstrukcijos: Gelžbetoninių konstrukcijų optimizavimas ir patikimumas), 11.-Vilnius, 1981, p.75-80 (rusų k.).

34.Жидонис И.Ю. Способ расчета прочности бетонных балок (Betoninių sijų stiprumo skaičiavimo būdas).-Механическая технология: Прочность и разрушение материалов (Mechaninė technologija: Medžiagų stiprumas ir irimas), ХI.-Vilnius, 1981, p.92-98 (rusų k.).

33.Жидонис И.Ю., Mелис А.K. Расчет прочности бетонных балок с учетом влияния высоты растянутой зоны на диаграмму напряжений (Betoninių sijų stiprumo skaičiavimas atsižvelgiant į tempiamos zonos aukščio įtaką įtempių diagramai).-Материалы конференции ”Интенсификация производства, разработка новых технологий, изделий и материалов“. Сопротивление материалов (Gamybos intensyvinimo, naujų technologijų, gaminių ir medžiagų kūrimo respublikinės konferencijos medžiaga. Medžiagų atsparumas).-Vilnius, 1981, p.34-35 (rusų k.).

32.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю. Определение изгибающих моментов железобетонных балок по параметрам нормальных трещин (Gelžbetoninių sijų lenkimo momentų nustatymas pagal normalinių plyšių parametrus).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 727-81.-5 с. (rusų k.).

31.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю. Статистическое исследование высоты нормальных трещин в железобетонных балках с различной растянутой зоной (Normalinių plyšių aukščio gelžbetoninėse sijose su įvairia tempiama zona statistinis tyrimas).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 693-81.-7 с. (rusų k.).

30.Židonis I., Špokas A., Lindišas L. ir kt. Gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai: Mokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis Nr. 2961. Valst. reg. Nr.78041780.-Šiauliai, 1981.-765 p.

29.Жидонис И.Ю. Метод расчета напряженно-деформированного состояния по нормальным сечениям железобетонных элементов (Gelžbetoninių elementų deformacijų-įtempimų būvio normaliniuose pjūviuose skaičiavimo metodas).-Железобетонные конструкции: Прочность бетона и железобетона (Gelžbetoninės konstrukcijos: Betono ir gelžbetonio stiprumas), 10.-Vilnius, 1980, p.65-72 (rusų k.).

28.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю. Расчет напряженно-деформированного состояния железобетонных балок по параметрам нормальных трещин (Gelžbetoninių sijų įtempių-deformacijų būvio skaičiavimas pagal normalinių plyšių parametrus).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 613-80.-36 с. (rusų k.).

27.Жидонис И.Ю., Мелис А.K. Аппроксимация опытных диаграмм растяжения арматурных сталей (Eksperimentinių armatūrinio plieno tempimo diagramų aproksimavimas).-Механическая технология: Прочность и долговечность (Mechaninė technologija: Stiprumas ir ilgaamžiškumas), Х.-Vilnius, 1980, p.116-119 (rusų k.).

26.Жидонис И.Ю., Ругенюс А.К. Аппроксимация опытных диаграмм сжатия бетона (Eksperimentinių betono gniuždymo diagramų aproksimavimas).-Механическая технология: Прочность и долговечность (Mechaninė technologija: Stiprumas ir ilgaamžiškumas), Х.-Vilnius, 1980, p.112-115 (rusų k.).

25.Жидонис И.Ю., Ругенюс А.К., Mелис А.K. Аппроксимация опытных диаграмм сжатия бетона и растяжения арматурных сталей (Eksperimentinių betono gniuždymo ir armatūrinio plieno tempimo diagramų aproksimavimas).-Материалы конференции ”Автоматизация и механизация производственных процессов и управления.“ Сопротивление материалов (Gamybos procesų ir valdymo automatizavimo ir mechanizavimo konferencijos medžiaga. Medžiagų atsparumas).-Vilnius, 1980, p.40-41 (rusų k.).

24.Жидонис И.Ю. Математическое описание диаграмм ”напряжения-деформации“ материалов типа бетона (Betono tipo medžiagų įtempių-deformacijų diagramų matematinis aprašymas).-Материалы конференции ”Автоматизация и механизация производственных процессов и управления“. Сопротивление материалов (Gamybos procesų ir valdymo automatizavimo ir mechanizavimo konferencijos medžiaga. Medžiagų atsparumas).-Vilnius, 1980, p.38-39 (rusų k.).

23.Šleževičius K., Židonis I., Melys A., Rugienius A. Stambiaplokščių namų detalių tyrimas: Mokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis Nr. P-3705. Valst. reg. Nr.01830521264.-Kaunas: KPI, 1979.-31 p.

22.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю., Йокубайтис В.И. Cтатистическая взаимосвязь между параметрами нормальной трещины и их влияние на кривизну балок (Normalinio plyšio parametrų tarpusavio priklausomybė ir jų įtaka sijų kreivumui).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 442-79.-8 с. (rusų k.).

21.Židonis I., Šleževičius K., Roličius J. ir kt. Stambiaplokščių namų detalių eksperimentinis tyrimas: Mokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis Nr. 3168. Valst. reg. Nr.78041780.-Kaunas: KPI, 1978.-186 p.

20.Жидонис И., Жидонис А. Об определении модуля деформаций бетона железобетонных балок (Gelžbetoninių sijų deformacijų modulio nustatymas).-Строительство и архитектура (Statyba ir architektūra), XV. Строительные материалы и конструкции (Statybinės medžiagos ir konstrukcijos), 5.-Vilnius, 1977, p.84-87 (rusų k.).

19.Жидонис И. Расчет напряженного состояния комплексных (объединенных) балок, вызванного неупругими деформациями бетона (Kompleksinių sijų įtempimų būvio dėl betono netamprių deformacijų skaičiavimas).-Строительство и архитектура (Statyba ir architektūra), XV. Строительные материалы и конструкции (Statybinės medžiagos ir konstrukcijos), 5.-Vilnius, 1977, p.69-73 (rusų k.).

18.Жидонис И.Ю. О напряженно-деформированном состоянии изгибаемых железобетонных элементов с различной растянутой зоной: Отчет научно-исследовательской работы (Apie lenkiamų gelžbetoninių elementų su įvairia tempiama zona įtempių-deformacijų būvį: Mokslinio tyrimo ataskaita). Гос. рег. №Valst. reg. Nr. 74037783.-Шяуляй: КПИ Šiauliai: KPI, 1977.-55 с.(rusų k.).

17.Жидонис И.Ю., Жидонис А.Ю. Учет неупругих деформаций бетона при расчете напряжeнно-деформированного состояния обычных железобетонных элементов с трещинами (Betono netamprių deformacijų įvertinimas, apskaičiuojant įprastų gelžbetoninių elementų su plyšiais deformacijų-įtempimų būvį).-Железобетонные конструкции (Gelžbetoninės konstrukcijos), 7.-Vilnius, 1976, p. 163-171 (rusų k.).

16.Židonis I., Špokas A., Lindišas L. Šiaulių elektros tinklų administracinio pastato avarinio būvio tyrimas: Mokslinio tyrimo ataskaita. Sutartis Nr.2751.-Kaunas: KPI, 1975.-41 p.

15.Жидонис И., Жидонис А. Исследование прочности и деформативности бетона (Betono stiprumo ir deformatyviškumo tyrimas).-Строительство и архитектура (Statyba ir architektūra), ХIV. Строительные материалы и конструкции (Statybinės medžiagos ir konstrukcijos), 4.-Vilnius, 1975, p.17-25 (rusų k.).

14.Жидонис И.Ю. Исследование работы блоков между трещинами железобетонных элементов (Betono blokų tarp gelžbetoninių elementų plyšių darbo tyrimas).-Деп. в ЛитНИИНТИ, № 49-75.-21 с. (rusų k.).

13.Lindišas L., Židonis I., Špokas A. Darbo sąlygų tyrimas Vakarų Lietuvos hidrogeologinėje ekspedicijoje: Mokslinio tyrimo ataskaita.-Kaunas: KPI, 1974.-71 p.

12.Židonis I., Špokas A. Gelžbetoninių konstrukcijų tyrimas: Mokslinio tyrimo ataskaita.-Šiauliai: KPI, 1973.-60 p.

11.Жидонис И.Ю. Исследование напряжений и деформаций железобетонных элементов с различной растянутой зоной при статическом действии кратковременных нагрузок (Įtempimų ir deformacijų tyrimas gelžbetoniniuose elementuose su įvairia tempiama zona, statiškai veikiant trumpalaikėms apkrovoms).-Железобетонные конструкции (Gelžbetoninės konstrukcijos), 5.-Vilnius, 1973, p.55-65 (rusų k.).

10.Жидонис И.Ю. О работе железобетонных элементов с различной растянутой зоной при кратковременных нагрузках: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук (Apie gelžbetoninių elementų su įvairia tempiama zona darbą, statiškai veikiant trumpalaikėms apkrovoms: Disertacijos technikos mokslų kandidato moksliniam laipsniui įgyti autoreferatas).-Vilnius, 1972.-26 p. (rusų k.).

9.Жидонис И.Ю. О работе железобетонных элементов с различной растянутой зоной при кратковременных нагрузках: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (Apie gelžbetoninių elementų su įvairia tempiama zona darbą, statiškai veikiant trumpalaikėms apkrovoms: Disertacija technikos mokslų kandidato moksliniam laipsniui įgyti).-Каунас, 1972.-204 p. (rusų k.).

8.Мaрчюкайтис Г.В., Юркша А.В., Жидонис И.Ю. Методика определения напряженного состояния сборно-монолитных элементов при статическом нагружении (Statiškai apkraunamų surenkamųjų monolitinių elementų įtempimų būvio nustatymo metodika).-Реферативный сборник. Межотраслевые вопросы строительства (Отечественный опыт) Выпуск 3.-Mаskva, 1972, p.43-46 (rusų k.).

7.Židonis I. Gelžbetoninių sijų gniuždomos betono zonos deformacijos.-Statyba ir architektūra, 3, 1972, p. 28.

6.Жидонис И.Ю., Герджюнас П.В. Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов в зависимости от формы сечения и процента армирования: Отчет научно-исследовательской работы (Gelžbetoninių elementų įtempimų-deformacijų būvio priklausomybės nuo skerspjūvio formos ir armavimo procento tyrimas: Mokslinio tyrimo darbo ataskaita).-Гос. рег. № 68028087. -Kaunas: KPI, 1971.-61 p. (rusų k.).

5.Жидонис И., Жидонис А., Розенблюмас А. О напряжениях в сжатом бетоне и в арматуре железобетонных элементов с различной растянутой зоной (Apie gelžbetoninių elementų su įvairia tempiama zona gniuždomo betono ir armatūros įtempimus).-Материалы II-ой Республиканской научно-технической конференции по вопросам строительства и архитектуры. Строительные конструкции (Respublikinės II-s mokslinės-techninės konferencijos statybos ir architektūros klausimais medžiaga. Statybinės konstrukcijos).-Vilnius, 1971,-p.22-24 (rusų k.).

4.Жидонис И., Розенблюмас А. О прогибах железобетонных балок с уширениями в растянутой зоне (Apie gelžbetoninių sijų su tempiamomis lentynomis įlinkius).-Материалы II-ой Республиканской научно-технической конференции по вопросам строительства и архитектуры. Строительные конструкции (Respublikinės II-s mokslinės-techninės konferencijos statybos ir architektūros klausimais medžiaga. Statybinės konstrukcijos).-Vilnius, 1971, p.19-22 (rusų k.).

3.Жидонис И., Жидонис А., Розенблюмас А. О влиянии растянутых полок на разрушение бетонных балок (Apie tempiamų lentynų įtaka betoninių sijų stiprumui).-Материалы ХХ Литовской республиканской научно-технической конференции. Строительство и архитектура (XX Lietuvos respublikinės mokslinės-techninės konferencijos medžiaga. Statyba ir architektūra).-Kaunas, 1970, p.125-128 (rusų k.).

2.Жидонис И.Ю. О трещиностойкости неармированных бетонных балок с сечениями разной формы: Отчет научно-исследовательской работы (Apie nearmuotų betoninių sijų su įvairaus pločio tempiamos zonos lentynomis pleišėjamąjį atsparumą: mokslinio tyrimo darbo ataskaita). Гос. рег. № 68028087.-Каунас: КПИ, 1969.-62 с. (rusų k.).

1.Жидонис И., Розенблюмас А. О разрушении бетонных балок с полками в растянутой зоне (Apie betoninių sijų su lentynomis tempiamoje zonoje irimą).-Материалы Республиканской ХIХ научно-технической конференции. Строительство и архитектура (XIX Lietuvos respublikinės mokslinės-techninės konferencijos medžiaga. Statyba ir architektūra).-Kaunas, 1969, p.166-168 (rusų k.).

 

Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika